Irshad Bhatti ne Saleem Safi ke Program Jirga ko Hijeck kar liya

May 30 2022