Pak vs NZ: Naseem Shah's stellar performance

Jan 10 2023