Pak vs NZ: Naseem Shah's stellar performance

time Jan 10 2023